کیت تشخیصی ویروس کووید 19 به روش Real Time PCR

کیت استخراج RNA ویروس کووید 19
نوامبر 15, 2020

کیت تشخیصی ویروس کووید 19 به روش Real Time PCR

  • کیت تشخیصی تک مرحله ای MorcoVi Test مبتنی بر روش Real Time PCR است.
  • کیت حاضر 50 تستی می باشد.
  • طراحی پرایمر/پروب های ژن های ویروسی بر اساس توالی های مورد تاییدیه WHO صورت گرفته است
  • کیت MorcoVi Test به صورت داپلکس بوده و شامل پرایمر ژن RdRP لیبل شده با FAM، پرایمر ژن E لیبل شده با FAM و پرایمر ژن RP لیبل شده با Hex  می باشد.
  • با حساسیت و اختصاصیت بالا
  • مدت زمان انجام تست با این کیت کمتر از 2 ساعت می باشد
  • در انتظار تاییدیه انستیتو پاستور ایران